Laboratorium Komunikacji Multimodalnej

Laboratorium Komunikacji Multimodalnej (LAKOM)

Laboratorium Komunikacji Multimodalnej jest jednostką badawczą Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się analizą multimodalną interakcji komunikacyjnych przebiegających twarzą w twarz i komunikacją odbywającą się za pośrednictwem internetu (CMC ComputerMediatedCommunication). LAKOM pomyślane jest jako forum i platforma dla studentów i młodych naukowców, współpracujących z doświadczonymi naukowcami w kraju i zagranicą. Na stronie internetowej jednostki można znaleźć informacje dotyczące organizowanych spotkań, materiały do pobrania, próbki nagrań, linki do stron internetowych oraz uzyskać dostęp do zgromadzonych multimedialnych korpusów językowych. W celu uzyskania pełnego dostępu do danych i materiałów należy się najpierw zalogować.   

Czym jest komunikacja multimodalna?

Rzeczywistego, tj. dającego się empirycznie zbadać i podlegającego lingwistycznym dociekaniom, języka ludzkiego nie da się ograniczyć jedynie do środków werbalnych. Rzeczywisty język ludzki jest mianowicie multimodalnym systemem ekspresji, łączącym w sobie werbalne, parawerbalnei niewerbalne elementy. Przez komunikację multimodalną rozumiemy komunikację, która nie tylko opiera się na bimodalności oko-ucho (język mówiony i pisany), lecz komunikację, która wspomagana jest dodatkowo zachowaniami ciała (tj. gestycznymi, mimicznymi, haptycznymi lub proksemicznymiśrodkami wyrazu) lub obiektami (komunikacja przy użyciu przedmiotów lub różnego rodzaju mediów, tak jak to ma miejsce na przykład w przypadku komunikacji wspomaganej komputerowo). Analiza multimodalna ma charakter wielopłaszczyznowy.   

Jakie korpusy podlegają analizie?

Poza tekstami pisanymi analizie interakcji twarzą w twarz poddawane są nagrania audio i video, segmentowane i analizowane przy użyciu odpowiednich programów, oraz ponadto „tekst-obrazy” (jak w przypadku reklam).